Suport Declaració Alumnes del Màster en Improvisació Lliure de l'ESMUC

(English follows Catalan)

(Castellano más abajo)

DECLARACIÓ DE L’ALUMNAT D’IMPROVISACIÓ

Els i les alumnes vinculades al Màster d’Improvisació Lliure (i el postgrau del curs passat) ens posem en contacte amb vostès amb la intenció de fer-los arribar una declaració conjunta i coordinada en relació amb alguns fets i notícies relacionades amb el mateix.

En primer lloc, ens agradaria exposar com d’afortunades i afortunats ens hem sentit tenint l’oportunitat de ser les dues primeres promocions en el Màster d’Improvisació Lliure de l’ESMUC, acabat de néixer i pioner al sud d’Europa. Un màster que emergeix immers en un context cultural i social també únic: l’existència d’una escena vastíssima d’improvisació lliure a Catalunya, composta per referents mundials en el gènere, no només estrangers, sinó també locals.

Així doncs, aquesta escena heterogènia, d’influències culturals i geogràfiques tan diverses, ha propiciat un entorn idoni perquè aquelles i aquells que ho han desitjat, puguen rebre una formació profunda i de qualitat en Improvisació Lliure, i sortir per les portes de la institució amb un gran bagatge, fonaments i ganes per capficar-se de ple en l’escena free. 

Aquesta formació profunda i de qualitat ha estat possible gràcies a persones i artistes que han decidit implicar-se al màxim per poder oferir a l’alumnat tot un conjunt d’experiències artístiques amb alts estàndards de qualitat. Des de l’organització i coordinació de tallers amb els referents mundials del gènere, passant per la col·laboració i activació dels vincles amb institucions artístiques germanes, fins a l’organització d’una residència artística en conjunció amb el Conservatori Superior de Dansa i l’Institut del Teatre. Les persones i professionals que ho han fet possible tenen nom i cognoms. Són la Núria Andorrà, referent del gènere dins i fora de les nostres fronteres, qui ha coordinat i organitzat aquest complex entramat de relacions acadèmiques i formatives amb països de tota Europa, afegint-hi a més a més el seu evident paper com a professora activa i principal. I Agustí Fernàndez, qui mà amb mà juntament amb la Núria ha fet possible l’existència d’aquest màster i de qui hem pogut aprendre tant durant tot el curs. A ells, també s’hi sumen nombrosos professors de la casa: Enric Guaus, Josep Maria Comajuncoses, Àlex Barrachina, Fèlix Pastor, Manel Ribera, Maciej Lewenstein, Ferran Conangla i Ester Momblant, gràcies als quals hem pogut tenir un ventall tan ampli i sòlid d’aprenentatges en relació amb el camp que ens ocupa.

Una vegada situades en context, ens agradaria manifestar la nostra tristesa i incomprensió en relació a les últimes decisions preses des dels organismes competents sobre el futur del màster. Evidentment, perquè ens sembla una llàstima i una passa enrere privar a les pròximes generacions d’artistes interessades en la lliure improvisació d’un pla d’estudis i una formació d’aquestes característiques. Però posant èmfasi en el fet que cap persona que conforma aquells organismes que tenen vot i veu alhora de garantir o no la continuïtat del màster s’ha presenciat ni interessant activament en cap de les sessions que s’han dut a terme durant tot el curs. És aquest últim punt el que, sota la nostra perspectiva, fa que les raons que han motivat l’eliminació del Màster en Improvisació Lliure, manquen de tot argument sòlid i acurat, i d’ahi, la nostra perplexitat.

Així doncs, creiem que aquesta decisió ve alimentada per qüestions desvinculades de qualsevol plantejament objectiu i artístic, sinó més bé polític. Fer d’una casa de les arts com és l’Escola Superior de Música de Catalunya, escenari de conflictes i interessos que desvirtuen les oportunitats d’aprenentatge i enriquiment artístic, resulta una injustícia, cap al món de les arts pròpiament i cap al seu compromís comunitari i social.

Més enllà d’exposar la nostra posició, i des de la millor de les voluntats, desitgem que puga haver-hi un replantejament de la situació, contribuint des de l’ESMUC a poder continuar desenvolupant un màster que garantisca una formació de qualitat en el camp de la Improvisació Lliure a les properes generacions d’artistes, tant dins del mateix com a l’assignatura d’Improvisació al Grau, construint i enriquint de la mà de les xarxes de col·laboració amb altres institucions, una escena free cada vegada més sòlida i capdavantera a casa nostra, ulls endins i ulls enfora. 

Ben atentament,

 

IMPROVISATION STUDENTS’ STATEMENT

The students of the Free Improvisation Master (and the postgraduate course of the previous year) have the intention to send you this coordinated statement about some facts and news related to the course.

Firstly, we would like to say how fortunate we have felt to be the first two promotions in southern Europe to study this new and pioneer ESMUC’s Free Improvisation Master. This master emerges in a unique cultural and social context: the existence of a vast scene of free improvisation in Catalonia composed of global references in the genre, not only foreign but also local.

Thus, this heterogeneous scene with such diverse cultural and geographical influences has led to a suitable environment for those who wish to receive a thorough and high-quality education in free improvisation, and to leave the institution with great baggage and willingness to fully experience the free improvisation scene in Barcelona.

This high-quality training has been possible thanks to professionals and artists who have decided to become fully involved with the master's. They have been able to offer students a whole range of artistic experiences. There have been workshops with global reference musicians of the genre, collaborations with other art institutions and artistic residences in collaboration with Conservatori Superior de Dansa and Institut del Teatre. People and professionals who have made it possible have names and surnames: Núria Andorrà has coordinated and organised these complex academic relations with countries across Europe and has also added her role as an active and leading teacher; Agustí Fernàndez, who has worked hand-in-hand with Núria and has made it possible for this master to exist. There are also numerous teachers from ESMUC: Enric Guaus, Josep Maria Comajuncoses, Àlex Barrachina, Fèlix Pastor, Manel Ribera, Maciej Lewenstein, Ferran Conangla and Ester Momblant, thanks to whom we have had the opportunity to acquire solid and varied knowledge in improvisation.

Considering all of the above we would like to express our sadness and disagreement regarding the latest decisions taken by the competent bodies on the future of the master. We think that it is a shame and a step backwards to deprive the next generation of artists interested in free improvisation from such a curriculum. Those who have a vote and a voice regarding the continuity of the master have not been interested in attending any of the classes that we have been doing throughout the year. So, from our point of view, the reasons that have motivated the removal of the Master in Free Improvisation lack any solid or accurate argument.


Therefore, we believe that this decision is far away from any objective or artistic approach, but rather a political one. Making ESMUC a scenario of conflicts and interests that undermine learning opportunities is an injustice toward the artistic community.

We would like some rethinking of the situation: ESMUC should be able to continue developing a master that ensures quality training in the field of free improvisation for the next generation of artists as well as networks of collaboration with other institutions in an increasingly free scene locally as well as abroad.


Yours sincerely,

 

DECLARACIÓN DEL ALUMNADO DE IMPROVISACIÓN

Los i las alumnas vinculadas al Máster en Improvisación Libre (y postgrado del curso pasado) nos ponemos en contacto con ustedes con la intención de hacerles llegar una declaración conjunta y coordinada en relación con algunos hechos y noticias entorno al mismo.

En primer lugar, nos gustaría exponer cómo de afortunadas y afortunados nos hemos sentido teniendo la oportunidad de ser las dos primeras promociones en el Máster en Improvisación Libre de la ESMUC, recién nacido y pionero en el sur de Europa. Un máster que emerge inmerso en un contexto cultural y social también único: la existencia de una escena grandísima de improvisación libre en Cataluña, compuesta por referentes mundiales en el género, no solamente extranjeros, sino también locales.

Así pues, esta escena heterogénea, de influencias culturales y geográficas tan diversas, ha propiciado un entorno idóneo para que aquellos y aquellas que lo han deseado, puedan recibir una formación profunda y de calidad en Improvisación Libre, y salir por las puertas de la institución con un bagaje, fundamentos y ganas de meterse de lleno en la escena free.

Esta formación profunda y de calidad ha sido posible gracias a personas y artistas que han decidido implicarse al máximo para ofrecer al alumnado todo un conjunto de experiencias artísticas con altos estándares de calidad. Desde la organización y coordinación de talleres con los referentes mundiales del género, pasando por la colaboración y activación de vínculos con instituciones artísticas hermanas, hasta la organización de una residencia artística junto con el Conservatorio Superior de Danza y el Instituto del Teatro. Las personas y profesionales que lo han hecho posible tienen nombres y apellidos. Son Núria Andorrà, referente del género dentro y fuera de nuestras fronteras, quien ha coordinado y organizado este complejo entramado de relaciones académicas y formativas con países de toda Europa, añadiendo además su evidente papel como profesora activa y principal. Y Agustí Fernández, quien codo con codo con Núria, ha hecho posible la existencia de este máster y de quien hemos podido aprender tantísimo durante el curso. A ellos, también se suman numerosos profesores de la casa: Enric Guaus, Josep Maria Comajuncoses, Àlex Barrachina, Fèlix Pastor, Manel Ribera, Maciej Lewenstein, Ferran Conangla y Ester Momblant, gracias a los cuales hemos podido tener un amplio y sólido abanico de aprendizajes en relación con el campo que nos ocupa.

Una vez situadas en contexto, nos gustaría manifestar nuestra tristeza e incomprensión en relación a las últimas decisiones tomadas desde los organismos competentes sobre el futuro del máster. Evidentemente, porque nos parece una lástima y un paso atrás privar a las próximas generaciones de artistas interesadas en la improvisación libre de un plan de estudios y una formación de estas características. Pero poniendo énfasis en el hecho de que ninguna persona que conforma aquellos organismos que tienen voz y voto a la hora de garantizar o no la continuidad del máster se ha presentado ni interesado activamente en ninguna de las sesiones que se han llevado a cabo durante todo el curso. Es este último punto el que, bajo nuestra perspectiva, hace que las razones que han motivado la eliminación del Máster en Improvisación Libre, carezcan de todo argumento sólido y ajustado, y de ahí nuestra perplejidad.

Así pues, creemos que esta decisión viene alimentada por cuestiones desvinculadas de cualquier planteamiento objetivo y artístico, sino más bien político. Hacer de la casa de las artes como es la Escuela Superior de Música de Cataluña, escenario de conflictos e intereses que desvirtúan las oportunidades de aprendizaje y enriquecimiento artístico, resulta una injusticia, hacia el mundo de las artes propiamente y hacia su compromiso comunitario y social.

Más allá de exponer nuestra posición, y desde la mejor de las voluntades, deseamos que pueda haber un replanteamiento de la situación, contribuyendo desde la ESMUC a poder continuar desarrollando un máster que garantice una formación de calidad en el campo de la improvisación libre a las generaciones venideras de artistas, tanto dentro del mismo como en la asignatura de Improvisación del Grado, construyendo y enriqueciendo junto con las redes de colaboración con otras instituciones una escena free cada vez más sólida y pionera a casa nuestra, ojos adentro y ojos afuera.

Atentamente,


Alumnes del Màster d'Improvisació Lliure de l'ESMUC    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

By signing, I authorize Alumnes del Màster d'Improvisació Lliure de l'ESMUC to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OPublicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...