Diguem SI al redisseny del pati de la llar d'infants 'Els Ninots' / Decimos SI a rediseñar el patio en la guarderia "Els Ninots"

Des de l’AFA Ninots ens dirigim a vosaltres per explicar-vos una iniciativa que hem començat a dur a terme.
Aquest curs vam plantejar a l’Ajuntament la necessitat d’arreglar el PATI DE LA LLAR amb la idea de naturalitzar-lo més (acostant-lo més a altres patis de llars infantils catalanes, com us mostrem a les imatges adjuntes). Aquest tema ja ve de lluny, les AFA anteriors ja tenien aquesta idea al cap.. però com els infants estan escolaritzats únicament 2 anys a la llar les famílies no els donava temps a treballar amb més profunditat la idea.
Bé, la qüestió és el compromís de l’Ajuntament era canviar el cautxú del pati per un de nou. Ja vam mostrar el desacord ja que la idea que es plantejava no era aquesta, anava més enllà. Es volia i es vol que el pati es redissenyi amb l’ASSESSORAMENT D’ESPECIALISTES.
Tot i que ja fa temps que se’n parla, últimament han aparegut noticies als mitjans sobre el CAUTXÚ. “Un estudi del CSIC alerta que és un material que conté molts contaminants químics i estan investigant què passa quan es degraden amb l'ús”. “La DraEthel Eljarrat, que és la directora de l'IDAEA-CSIC i una de les autores de l'estudi, explica que han trobat tòxics vinculats als disruptors endocrins, substàncies químiques que imiten l'acció de les hormones i alteren el funcionament corporal. Diversos estudis en animals i humans associen els disruptors endocrins a càncers, diabetis, obesitat, infertilitat i asma.”
Des de l’AFA ens mostrem molt prudents i no tenim cap intenció de crear cap mena d’alarmisme. Evidentment, tampoc som tècniques ni especialistes amb contaminants químics. Però si creiem, i aquestes noticies ens refermen, en la necessitat de treballar i defensar un altre estil de pati.
Perquè diem no al cautxú?
 • Pel que apunten els científics sobre aquests materials.
 • Perquè els nostres infants estan jugant a terra, però en realitat estan jugant sobre unes catifes de petroli. Amb tots els riscos que això pot comportar.
 • Perquè augmenta notablement la calor ambient. S’escalfa moltíssim i crema. Davant l’augment de temperatures al llarg de tot l’any no és una bona opció. Quan toca el sol, crema i els infants no poden aguantar la calor que desprèn aquest material.
 • Perquè quan es mulla desprèn humitat amb el que això implica als més petits, per exemple, fongs.
 • Desprèn olor a petroli.
 • Manca d’higiene, els infants queden tintats del tint del cautxú.
 • Hi ha estudis que diuen que a partir del primer any d’instal·lació del cautxú pateix una pèrdua d’elasticitat superior al 10% perdent doncs la capacitat amortidora. Ara mateix, el de la llar és un terra dur.
 • No és un material gens natural per als infants.
Davant d’aquesta situació que hem fet?
 • En vam parlar amb la Regidora.
 • Vam assistir a l’últim Consell Escolar Municipal la setmana passada per comunicar aquesta situació.
 • Hem elaborat aquest document que us adjuntem i que teniu penjat a l’entrada de la llar.
 • Estem fent RECOLLIDA DE FIRMES sobre aquesta qüestió per a recolzar les demandes que fem com a col·lectiu de famílies. Les propostes/demandes que fem les teniu aquí a continuació.
 • Entrarem a través d’instància a l’Ajuntament la recollida de firmes i el document un cop tanqui la llar.
Què proposem doncs?
 • Projecte dissenyat per especialistes en la naturalització de patis: Demanem una actuació urgent al pati amb la col·laboració d’especialistes en dissenys de patis naturalitzats per tal de fer un disseny acord amb les recomanacions actuals i que respongui a les necessitats d’aquest col·lectiu. Es considera que d’aquesta manera es podrà aconseguir un projecte ajustat a la realitat de l’espai existent. 
 • Projecte participat: Així mateix, demanem que en els canvis que es puguin realitzar facin partícip la comunitat educativa en la seva globalitat per a construir una nova realitat, que es tingui en compte l’equip educatiu i les famílies organitzades a través de l'AFA. Demanem es mantingui informada a tota la comunitat educativa i se l’impliqui en aquest procés.
 • Urgència: Demanem, també, es treballi per resoldre aquest problema i fer un pas endavant de manera urgent, remarquem el concepte d’urgència.
 • Projecte integral: es demana que l’actuació de l’Ajuntament no es limiti únicament a retirar el cautxú. Cal repensar i redissenyar aquest espai, actualitzar-lo amb les orientacions que la mateixa Generalitat fa respecte als patis de llars d’infants.
 • Possibles materials a utilitzar: Superfícies toves: sauló, terra, grava, sorra, herba, escorça esmicolada, suro.. Superfícies dures: terres de fusta, rajola antilliscant, ciment, formigó, … En el cas del ciment i el formigó es recomana poc, però en cas d’utilitzar-lo que estigui molt polit.
 -Disponibilitat de l’AFA:  Recordar que l'AFA està a disposició per contribuir i implicar-se en la millora de la Llar procurant aportar-hi tots els recursos possibles. Volem treballar en la prevenció i en evitar possibles traumatismes i danys que es puguin ocasionar per un espai que li cal una revisió i actualització. L’AFA pot organitzar fins i tot grups de treball per crear materials de joc un cop la reforma fos feta, tal com ja han fet altres escoles del nostre entorn. 
 
 • Responsabilitat: per últim, recordar la responsabilitat del consistori tal com recorden les normes reguladores de la llar d’infants creades per aquesta mateixa administració: “SISENA.- L'Ajuntament, en aquest ordre de caràcter sanitari, garanteix: a) Les condicions higiènic-sanitàries de l'edifici i del recinte de la Llar d’Infants Municipal.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Desde la AFA Ninots nos dirigimos a vosotros para explicaros una iniciativa que hemos comenzado a llevar a cabo.

Este curso planteamos al Ayuntamiento la necesidad de arreglar el PATIO DE LA GUARDERÍA con la idea de naturalizarlo más (acercándolo más a otros patios de guarderías catalanas, como os mostramos en las imágenes adjuntas). Este tema ya viene de lejos, las AFA anteriores ya tenían esta idea en mente, pero como los niños están escolarizados únicamente 2 años en la guardería, las familias no tenían tiempo de trabajar con más profundidad la idea.

Bien, la cuestión es que el compromiso del Ayuntamiento era cambiar el caucho del patio por uno nuevo. Ya mostramos nuestro desacuerdo, ya que la idea que se planteaba no era esa, iba más allá. Se quería y se quiere que el patio se rediseñe con el ASESORAMIENTO DE ESPECIALISTAS.

Aunque ya hace tiempo que se habla de esto, últimamente han aparecido noticias en los medios sobre el CAUCHO. "Un estudio del CSIC alerta que es un material que contiene muchos contaminantes químicos y están investigando qué pasa cuando se degradan con el uso". "La Dra. Ethel Eljarrat, que es la directora del IDAEA-CSIC y una de las autoras del estudio, explica que han encontrado tóxicos vinculados a los disruptores endocrinos, sustancias químicas que imitan la acción de las hormonas y alteran el funcionamiento corporal. Varios estudios en animales y humanos asocian los disruptores endocrinos a cánceres, diabetes, obesidad, infertilidad y asma".Desde la AFA nos mostramos muy prudentes y no tenemos ninguna intención de crear ningún tipo de alarmismo. Evidentemente, tampoco somos técnicos ni especialistas en contaminantes químicos. Pero sí creemos, y estas noticias nos reafirman, en la necesidad de trabajar y defender otro estilo de patio.

¿Por qué decimos no al caucho?

 • Por lo que apuntan los científicos sobre estos materiales.
 • Porque nuestros niños están jugando en el suelo, pero en realidad están jugando sobre unas alfombras de petróleo, con todos los riesgos que esto puede conllevar.
 • Porque aumenta notablemente el calor ambiental. Se calienta muchísimo y quema. Ante el aumento de temperaturas a lo largo de todo el año, no es una buena opción. Cuando toca el sol, quema y los niños no pueden soportar el calor que desprende este material.
 • Porque cuando se moja, desprende humedad, con lo que esto implica para los más pequeños, por ejemplo, hongos.
 • Desprende olor a petróleo.
 • Falta de higiene, los niños quedan teñidos del tinte del caucho.
 • Hay estudios que dicen que a partir del primer año de instalación del caucho, sufre una pérdida de elasticidad superior al 10%, perdiendo así la capacidad amortiguadora. Ahora mismo, el de la guardería es un suelo duro.
 • No es un material nada natural para los niños.

Ante esta situación, ¿qué hemos hecho?
- Hablamos con la Regidora.
- Asistimos al último Consejo Escolar Municipal la semana pasada para comunicar esta situación.
- Hemos elaborado este documento que os adjuntamos y que tenéis colgado en la entrada de la guardería.
- Estamos recogiendo firmas sobre esta cuestión para apoyar las demandas que hacemos como colectivo de familias. Las propuestas/demandas que hacemos las tenéis aquí a continuación.
- Presentaremos a través de instancia en el Ayuntamiento la recogida de firmas y el documento una vez cierre la guardería.

¿Qué proponemos entonces?
1. Proyecto diseñado por especialistas en la naturalización de patios: Pedimos una actuación urgente en el patio con la colaboración de especialistas en diseños de patios naturalizados para hacer un diseño acorde con las recomendaciones actuales y que responda a las necesidades de este colectivo. Se considera que de esta manera se podrá conseguir un proyecto ajustado a la realidad del espacio existente.
2. Proyecto participativo: Así mismo, pedimos que en los cambios que se puedan realizar se haga partícipe a la comunidad educativa en su totalidad para construir una nueva realidad, que se tenga en cuenta el equipo educativo y las familias organizadas a través de la AFA. Pedimos que se mantenga informada a toda la comunidad educativa y se la implique en este proceso.
3. Urgencia: Pedimos, también, que se trabaje para resolver este problema y dar un paso adelante de manera urgente, remarcamos el concepto de urgencia.
4. Proyecto integral: Se pide que la actuación del Ayuntamiento no se limite únicamente a retirar el caucho. Es necesario repensar y rediseñar este espacio, actualizarlo con las orientaciones que la misma Generalitat hace respecto a los patios de guarderías.
5. Posibles materiales a utilizar:
- Superficies blandas: sauló, tierra, grava, arena, hierba, corteza desmenuzada, corcho...
- Superficies duras: suelos de madera, baldosas antideslizantes, cemento, hormigón... En el caso del cemento y el hormigón se recomienda poco, pero en caso de utilizarlo que esté muy pulido.

- Disponibilidad de la AFA: Recordar que la AFA está a disposición para contribuir e implicarse en la mejora de la Guardería procurando aportar todos los recursos posibles. Queremos trabajar en la prevención y en evitar posibles traumatismos y daños que se puedan ocasionar por un espacio que necesita una revisión y actualización. La AFA puede organizar incluso grupos de trabajo para crear materiales de juego una vez la reforma esté hecha, tal como ya han hecho otras escuelas de nuestro entorno.

Responsabilidad: Por último, recordar la responsabilidad del consistorio tal como recuerdan las normas reguladoras de la guardería creadas por esta misma administración: "SEXTA.- El Ayuntamiento, en este orden de carácter sanitario, garantiza: a) Las condiciones higiénico-sanitarias del edificio y del recinto de la Guardería Municipal".


AFA Llar d'Infants Ninots    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

En signar, accepto que AFA Llar d'Infants Ninots pugui veure tota la informació que proporcioni en aquest formulari.

No mostrarem la teva adreça de correu electrònic públicament en línia.

No mostrarem la teva adreça de correu electrònic públicament en línia.

No mostrarem aquesta informació públicament en línia.


Dono el meu consentiment per processar la informació que proporciono en aquest formulari per als propòsits següents:
Publicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...