Manifest tècnic per a la naturalització i pacificació de l’entorn de la riera de Rubí.

Manifest tècnic per a la naturalització i pacificació de l’entorn de la riera de Rubí.
17 de novembre de 2022


El context
La riera de Rubí és un important connector ecològic de la plana del Vallès i, alhora, eix central del municipi. Des de fa dècades exerceix un paper divisori del municipi, que es veu agreujat per la carretera que la ressegueix (la C-1413a) i per la mala qualitat ambiental, urbanística i paisatgística del conjunt. Aquests i d’altres factors fan de la Riera un espai perdut al centre de la localitat, gairebé residual. A més, tampoc s’ha aconseguit que al llarg d’aquest eix es generin nuclis d’interès, de trobada, d’esbarjo o de promoció de la salut.

Els diferents documents tècnics municipals que s’han realitzat a l’entorn de la riera són molt clars en el seu diagnòstic:

a)     Pel què fa a la naturalització:

El principal document encarregat per l’Ajuntament (Diagnosi dels espais lliures de Rubí, Diputació de Barcelona 2017)  defineix textualment que cal redefinir els usos que actualment se situen en alguns punts de l’eix de la Riera (aparcaments, horts,  activitats comercials) que distorsionen el paisatge de l’espai. De fet totes les tendències i experiències integradores indiquen que la transformació d’aquest espai s’ha de fer amb la renaturalització de la llera i els marges com a eix vertebrador, sense necessitat de construir nous vials, edificacions o elements artificials.

b)    Pel què fa a la contaminació:  

Els studis municipals (POUM,2011) indiquen el nivells de contaminació acústica i atmosfèrica a l’entorn de la C-1413 estan per sobre dels llindars marcats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i molt per sobre dels objectius municipals. En aquest sentit, el trànsit de vehicles motoritzats és el principal responsable de les emissions de NOX i PM10 i de la contaminació acústica a la C-1413. Els efectes d’aquesta contaminació atmosfèrica a llarg termini sobre el risc d'emmalaltir o morir són molt importants, així com els efectes de la contaminació acústica sobre la salut del veïnatge pròxim a la C-1413.

Per tant, avui més que mai, Rubí necessita que els rubinencs i rubinenques amb formació i/o experiència laboral en els camps de l’arquitectura, l’urbanisme, l’enginyeria fluvial, la geografia, geologia, biologia, el medi ambient o la salut fem força i ens comprometem per fer front al repte històric del futur de l’entorn de la Riera. Per aquest motiu, difonem el manifest per exigir la implementació de varies mesures liderades per les administracions i els agents polítics locals, però amb l’acompanyament de la comunitat de tècnics de la ciutat, verificada pels estudis necessaris i consensuada amb la ciutadania.

En aquest escenari, es requereix a les administracions i responsables públics competents que:


a) respecte la C-1413
1. Es redacti un Pla d’implantació de la limitació de vehicles pesants per la C-1413 en el tram entre el pont de Cova solera i el pont de la Llana per reduir el gran impacte ambiental de les emissions dels vehicles que hi passen.
2. Es redueixi la velocitat dels vehicles que circulen per la C-1413 en el tram comprès entre el pont de Cova solera i el pont de la Llana a velocitat de via urbana (40  km/h)

3.-S'estudii la transformació de la C-1413 en una via urbana amb carril sense vehicles segregat.


b) respecte l'Escardívol
4. Es busqui una solució adequada a l’àmbit de l’Escardívol que permeti la compatibilitat entre l’ús recreatiu i social i l’ús d’aparcament, i que prengui com a punt de partida la proposta presentada pel col·lectiu “La Riera que volem”, que transforma l’espai actual en un espai mixt d’aparcament i de parc urbà de més de 10.000 m2 (veure Figura 1).

escardivol5.jpg

Figura 1. Proposta del col·lectiu “La Riera que volem” per a la zona de l’Escardívol

escardivol_6.jpg
Figura 2. Platna proposta del col·lectiu per a la zona de l’Escardívol

5. Es planifiquin les inversions necessàries per transformar l’àmbit de l’Escardívol en els pròxims 5 anys.

c) Parc del Sud de la Riera
6. S’encarregui un estudi sobre la viabilitat d’un futur Parc de la Riera de Rubí a la zona Sud d’aquesta, que permeti recuperar paisatgísticament l’entorn del curs fluvial entre la Font de la Via i la rotonda de Can Jardí. La nova zona verda, d’uns 200.000 metres quadrats, aproparia la ciutadania a l’espai natural combinant l’oci sostenible, l’esport, l’observació d’aus i l’estudi de la natura.

parc2.jpg


Figura 3. Proposta de “Parc Sud de la Riera de Rubí “ del col·lectiu “La Riera que volem”

 

parc.jpg


Figura 4. Detalla del  “Parc Sud de la Riera de Rubí “ a la zona de Cova Solera

 

7. S’iniciï la naturalització de l’entorn en els àmbits de titularitat pública i es planifiqui el procediment legal per aconseguir la naturalització de l’entorn en els àmbits de titularitat privada.


d) Entorn general de la Riera
7.- Es redacti un document tècnic que analitzi la situació de la riera al llarg del terme municipal de Rubí i proposi quines actuacions urbanístiques són necessàries per protegir-ne l’espai i transformar-lo mitjançant la renaturalització dels marges i de la plana d’inundació com a eix vertebrador

 

Per més informació de les propostes, es pot visitar https://larieraderubiquevolem.wordpress.com/noticies/


Ignasi Mir, en nom del col.lectiu de tècnics, "la riera que volem"    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

By signing, I authorize Ignasi Mir, en nom del col.lectiu de tècnics, "la riera que volem" to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OPublicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...