PLATAFORMA FEM PENEDÈS - Freqüències ElectroMagnètiques

PLATAFORMA FEM PENEDÈS
-Freqüències ElectroMagnètiques-


Els sota-signants, veïns, veïnes i entitats adherits a la PLATAFORMA FEM PENEDÈS, centrada actualment en els efectes de les Freqüències Electromagnètiques sobre la Salut i el Medi Ambient, ens unim a la preocupació creixent a nivell mundial pels riscos que comporta l'exposició quotidiana als diferents camps electromagnètics artificials existents (​ d'altes i baixes freqüències, generats per dispositius elèctrics i sense fil, els dispositius emissors de radiació de radiofreqüència (RFR), com els telèfons mòbils, dispositius de comunicació sense fils i les seves estacions base, wifi, antenes emissores, els comptadors intel·ligents i els monitors per a nadons, així com els dispositius elèctrics i infraestructures elèctriques de baixa freqüència (ELF-EMF)).


A aquesta situació s’afegeix la imminent implementació de la tecnologia 5G a la Vegueria Penedès, segons va anunciar el conseller de polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, el passat 17/12/2020, la qual utilitzarà freqüències molt més altes, generant noves pulsacions amb majors pertorbacions biològiques, característiques de senyal més perilloses i equips de transmissió sobre cases i edificis, i en el seu interior.


MANIFESTEM


PRIMER

Existeixen abundants proves científiques (​ Veure Annex 1​ ) que demostren els perjudicis que causen els Camps Electromagnètics en la Salut humana, fins a l'extrem que la pròpia Organització Mundial de la Salut va publicar la nota No 208 de data 31 gener de 2011, en què es classificaven els Camps Electromagnètics de risc carcinogen tipus 2B i reiterava activar el ​ Principi de Precaució, ​ el qual està regulat en ​ l'article 191 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea:

La política de la Unió en l'àmbit del medi ambient contribuirà a assolir els següents objectius:

● La conservació, la protecció i la millora de la qualitat del
medi ambient.

● La protecció de la salut de les persones.

● La utilització prudent i racional dels recursos naturals, ​ el
foment de mesures a escala internacional destinades a fer
front als problemes regionals o mundials del medi ambient.
i en particular a lluitar contra el canvi climàtic.


Es basarà en els ​ principis de cautela i d'acció ​ preventiva​ , en el principi de correcció dels atemptats al medi ambient, preferentment a la font mateixa, i en el principi de qui contamina paga.

L’any 2015, ​ 215 científics de 41 països ​ van comunicar la seva alerta a les Nacions Unides (ONU) i l'Organització Mundial de la Salut (OMS), tot afirmant que "nombroses publicacions científiques recents havien demostrat que els camps electromagnètics (EMF) afectaven organismes vius a nivells molt inferiors als fixats per la majoria de les directrius internacionals i nacionals ". Els efectes inclouen major risc de càncer, estrès cel·lular, augment de radicals lliures nocius, danys genètics, canvis estructurals i funcionals de sistema reproductiu, dèficits d'aprenentatge i memòria, trastorns neurològics, i els impactes negatius en el benestar general en els éssers humans.

Cada vegada hi ha més persones que pateixen diferents alteracions relacionades amb l’exposició als camps electromagnètics no ionitzants. Aquesta resposta biològica s’anomena electrohipersensibilitat (EHS​) i provoca una sèrie de símptomes (mals de cap, trastorns de la son, dolors musculars, irritabilitat, etc...) -​ Veure Annex 2​ - ara reconeguts per la justícia com a incapacitants, com per exemple a la ​ Sentència del Tribunal Superior de Justícia de​ ​ Madrid, no 588/2016 de data 6 de juliol de 2016.

El dany va molt més enllà de la raça humana, ja que cada vegada hi ha més evidència d'efectes nocius per a la vida vegetal i animal.

 

SEGON

No hi ha una unificació de criteris a nivell internacional pel que fa a la contaminació per radiació electromagnètica d'altes freqüències, i molt pocs països respecten els nivells màxims recomanats per la ​ Convenció ​ de Salzburg de 1998 que són 1000 μW / m2 (equivalent a 0,1 µW/cm2). ​ 

Aquests nivells es van acordar arran d'un rigorós estudi científic que demostrava la relació entre nivells de radiació i efectes biològicament crítics per a la salut.

El 27 de maig de 2011 l'Assemblea Parlamentària de Consell d'Europa va publicar la ​ Resolució 1815 titulada "Els ​ perills potencials dels camps electromagnètics i els seus ​ efectes sobre la salut humana i el medi ambient" , que diu que la base científica de la normativa actual presenta greus deficiències, ​i insta a aplicar el principi ALARA, és a dir, l'emissió al nivell més baix possible de radiacions electromagnètiques, i a potenciar la investigació científica independent en aquest camp. En la mateixa resolució, es proposa un nivell límit d'exposició de 1000 μW / m2 per al públic.

Dins de la Unió Europa hi ha nombroses veus que adverteixen dels perills dels camps electromagnètics i de la necessària modificació d'uns límits obsolets que daten de l'any 1999, els quals encara persisteixen avui en dia a la legislació espanyola, ​ REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

La normativa espanyola sobre l'exposició a la radiació de telefonia mòbil es basa en les recomanacions de la Comissió Internacional de Protecció contra la Radiació No Ionitzant - ICNIRP- , i també en les recomanacions del Consell de la Unió Europea. La ICNIRP, una organització no governamental reconeguda formalment per l'OMS, avalua els resultats d'estudis científics realitzats arreu del món. Basant-se en una anàlisi de totes les publicacions científiques, la ICNIRP elabora unes directrius en les que estableix els límits
d'exposició recomanats.

Els criteris aplicats pel ICNIRP en el seu estudi van ser fixats per avaluar la credibilitat de les diverses conclusions assolides, però únicament es van utilitzar com a base per a les recomanacions els efectes "comprovats", és a dir, només els efectes tèrmics que resulten de l'escalfament del cos humà per les microones emeses per les antenes de telefonia mòbil. Veure Annex 1 apartat Conflicte d’interessos.

Com nivell de referència, destaquem el límit per al públic més restrictiu dins
de la franja de freqüències de telefonia mòbil (que correspon a la
freqüència de 950 MHz):

Límit d'exposició legal a Espanya: 4,5 W / m2, equivalent a 4.500.000 μW / m2.

 

TERCER

Per implementar la tecnologia 5G s’estan col·locant petites antenes (amb receptor i emissor) cada 100-500 metres en les ciutats i pobles, cada 250-500 metres en les carreteres. Els telèfons mòbils que ens vendran tindran al seu interior desenes d'antenes multifeix, de manera que la contaminació electromagnètica produïda per les emissions de radiofreqüències es multiplicarà en tots els llocs, incloses les nostres llars.

També requereix la col·locació de milers de satèl·lits en òrbites baixes de la nostra atmosfera, amb la qual cosa s’irradiarà tot el planeta amb el consegüent increment d’emissions de CO2 a l’atmosfera, multiplicació de deixalles electròniques, etc.

Tot això, suposa a més, un increment exponencial del consum energètic, una despesa desorbitada (el preu d’una antena 5G té un cost de 70.000 euros), entre altres... Es sospita la possibilitat de que aquesta tecnologia creï​ interferències amb la navegació aèria, amb la lectura i estudi a nivell de l’astronomia, etc.

Així mateix, el Pla Nacional 5G no té estudi d'impacte sobre la salut i el medi ambient, com ​denuncia el Defensor el ​ Poble Espanyol ​i per diferents associacions ciutadanes, tal com preveu la Llei General de Salut Pública.

 

QUART

Cada vegada hi ha més ​ moviments de ciutadans​, professionals​ , ​ organitzacions no governamentals, ​ etc. que estan manifestant la seva preocupació sobre l’increment exponencial de l’exposició de la població i de tots els éssers vius als camps electromagnètics, per la qual cosa s’estan promovent múltiples campanyes per aturar l’expansió desmesurada d’aquestes tecnologies, tant a nivell local, com nacional i internacional. ​ Veure Annex 3​.

 

CINQUÈ

La Direcció General de Telecomunicacions i de la Secretaria d'Estat per a l'Avenç Digital de l'actual Ministeri d'Economia i Empresa admet que el Pla Nacional 5G no és una norma ni un document, per la qual cosa ​EL PLA NACIONAL 5G NO ÉS VINCULANT​! És a dir, un Ajuntament no incorre en cap il·legalitat si es nega a implementar la tecnologia 5G al seu municipi​.

Hi ha nombrosos ​exemples de països, ciutats i municipis ​ que han prohibit la instal·lació de tecnologia 5G, ​ en aplicació del principi de precaució, com ara Brussel·les, Ginebra, regions de Suïssa, Eslovènia, municipis italians, inclòs Roma, l’illa de Còrsega i més recentment a ​Lille​ (França).

A França, més de ​60 alcaldes i funcionaris demanen una ​ moratòria 5G ​(14 setembre 2020).

A Espanya, el passat 30/07/2020 el municipi de ​Totana​ (Múrcia) aprova la sol·licitud de moratòria i estudi científic ​ davant la implementació de la tecnologia 5G.

A Catalunya, a ​Cubelles es va aprovar una moció per suspendre la instal·lació de noves antenes de telefonia mòbil ​en un any.

 

Per tot l’exposat,


INSTEM A LES AUTORITATS COMPETENTS A:


Informar i conscienciar a la població​ dels riscs que comporta l’exposició a camps electromagnètics, com minimitzar-los i com protegir-se del seu impacte. ​ Veure Annex 4​ : Recomanacions i Sistemes de Protecció.

Reduir les emissions electromagnètiques. ​ Prendre totes les mesures raonables per ​ reduir l'exposició als camps electromagnètics, ​ especialment a les radiofreqüències emeses per antenes, telèfons mòbils, ordinadors, tauletes, etc. i, en particular, als espais públics municipals, com ara llars d’infants, escoles, instituts, residències i casals d’avis, hospitals, biblioteques, parcs, espais d’entitats, instal·lacions esportives, etc. no superant els següents paràmetres recomanats en el punt 8.2.1 de la ​ Resolució APCE 1815 del 2011per a l’interior dels edificis :  

0.1  μW/cm2= 1000 μW/m2=1 milliW/m2 ≅ 0.6 V/m

i reduir-lo a mig termini a

0,01 μW/cm2= 100 μW/m2= 0.1 milliW/m2 ≅ 0.2 V/m

 ● Verificar l’actual emissió d’ones electromagnètiques ​al diferents espais d’ús públic del municipi i, en especial a les zones properes a les antenes de telefonia instal·lades en l’actualitat, en relació a aquests paràmetres i informar dels resultats a la població de cada municipi perquè en tinguin coneixement i puguin prendre les mesures que considerin oportunes per protegir-se.

Instaurar el cablejat a tots els centres públics especialment els educatius. ​ Donar preferència a la protecció dels nens en general per la seva major vulnerabilitat, instal·lant sistemes d'accés a internet a través de connexió per cable [és a dir, evitant la connexió sense fils Wifi] a dins de les aules de les escoles i instituts i regulant estrictament l'ús dels telèfons dels estudiants en el recinte escolar, mitjançant reglaments d’ús intern.

Prestar especial atenció a les persones "electrosensibles​ " afectades d'una síndrome d'intolerància als camps  electromagnètics i l'adopció de mesures especials per protegir-los, inclosa la creació de "zones blanques" no cobertes per xarxes sense fils.

Fer una auditoria​ honesta i independent de les necessitats reals​ del nostre poble, en matèria de telecomunicacions.

Promoure l’ús compartit d’antenes ​entre companyies, evitant duplicitats en una mateixa zona o edifici.

Realitzar un estudi epidemiològic ​ a nivell local sobre la possible relació entre camps electromagnètics i simptomatologia Covid-19 i /o altres patologies. ​ Veure Annex 5​ .

Declarar una MORATÒRIA ​ per part del Ple Municipal sobre la implementació de la tecnologia 5G ​en el nostre municipi fins que no es demostri la seva innocuïtat i/o la suspensió de tota instal·lació ​ relacionada amb dispositius, infraestructures, instal·lacions, edificacions, etc. relacionades amb la tecnologia 5G, mentre no hi hagi l'informe preceptiu d'impacte  mediambiental, així com la incorporació al nostre ordenament jurídic de la Resolució 1815/2011 de l'Assemblea d'Europa, com ha fet el Parlament de Navarra.

Examinar​ amb seriositat les troballes de la ciència sobre Camps Electromagnètics (electromagnetic fields, EMF) de caràcter independent i no relacionada amb la indústria ni cap govern i fer-ne difusió.


Annexos

● Annex 1. Documentació: ​ ja.cat/Nub7q
● Annex 2. Electrohipersensibilitat (EHS): ​ ja.cat/Y5E9J
● Annex 3. Moviments i Associacions ciutadanes: ​ ja.cat/Ek19W
● Annex 4. Recomanacions i Sistemes de protecció: ​ ja.cat/nzY83
● Annex 5. Freq. Electromagnètiques i Covid-19: ja.cat/JGDit

 


PLATAFORMA FEM PENEDÈS    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

By signing, I authorize PLATAFORMA FEM PENEDÈS to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


OPublicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...