Salvem la pineda de la Fosca

3E24E4FE-2CCA-4FF7-BAF8-C4E1A173620B.jpegSALVEM LA PINEDA DE LA FOSCA


  La Plataforma de defensa del litoral gironí SOS COSTA BRAVA i l’Associació SALVEM LA PINEDA D’EN GORI, fa una crida per sol·licitar adhesions, suports i signatures per demanar a l’Ajuntament de Palamós la preservació de la Pineda de la Fosca.
SOS Costa Brava alerta que la Pineda actualment existent d’una Hectàrea de superfície on s’implantà històricament el Càmping de la Fosca, que constitueix avui per avui un hàbitat d’interès comunitari en bon estat de conservació i el darrer pulmó verd d’aquest preciós paratge del nostre litoral, es troba en situació de perill.
En aquest sentit, SOS COSTA BRAVA i SALVEM LA PINEDA D’EN GORI denunciem que l’Ajuntament de Palamós acaba de publicar al BOP número 58 de 23 de Març de 2020, aprofitant la situació de confinament, l’aprovació del Projecte d’urbanització d’aquesta Pineda. Projecte que preveu l’obertura de de nous vials la urbanització de tot l’àmbit i la final implantació de 12 parcel·les per xalets unifamiliars i 2 blocs d’edificis plurifamiliars amb 43 apartaments.
L’execució d’aquest Projecte urbanístic comportarà la destrucció total d’un dels darrers retalls de bosc de primera línia de la costa a la Platja de la Fosca de Palamós.
SOS COSTA BRAVA I SALVEM LA PINEDA denunciem que el POUM de Palamós incorre en les següents irregularitats:
▪ Classifica aquesta pineda com a sòl urbà, malgrat no comptar amb serveis urbanístics.
▪ No preveu cessions d’espais lliures i zones verdes.
▪ No preveu cessions per equipaments públics.
▪ No contempla la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic. 

▪ No preveu reserves per habitatges de protecció.
▪ No contempla reserves d’aparcaments.
▪ No preserva cap superfície de la Pineda com a espai públic.
▪ Permet l’afectació i destrucció de tot l’hàbitat d’interès comunitari present a l’àrea.

  Per tot això, les Entitats i persones sotasignants SOL·LICITEM A L’AJUNTAMENT DE PALAMÓS:

1. Que aturi el Projecte d’urbanització de la Pineda de la Fosca aprovat en data 11 de Març de 2020 i suspengui l’eficàcia de l’Acord d’aprovació definitiva.

2. Que adopti un Acord de Ple per estudiar la reforma del planejament i suspengui llicències a l’empara de l’article 73 del DL 1/2010.


3. Que es replantegi la política urbanística del municipi a la Fosca, revisi l’operació d’implantar 12 xalets unifamiliars i 43 apartaments a la Pineda de l’antic càmping de la Fosca i adopti les mesures oportunes per preservar la pineda amb tot l’habitat d’interès comunitari.


4. Que avaluï mecanismes per l’adquisició dels terrenys ocupats per la Pineda per la sevaassegurar  com a Parc i com a espais lliures i zona verda al servei de la població.


5. Que en tot cas exigeixi el compliment de les cessions mínimes i obligatòries d’espais lliures, zones verdes, equipaments i aprofitament urbanístic en aquest àmbit, requerint a la Promotora el compliment de les obligacions legals dels deures de cessió i càrregues urbanístiques.


Palamós a vint-i-tres de Maig de dos mil vint.


Associació Salvem la Pineda d’en Gori    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

En signar, accepto que Associació Salvem la Pineda d’en Gori pugui veure tota la informació que proporcioni en aquest formulari.

No mostrarem la teva adreça de correu electrònic públicament en línia.

No mostrarem la teva adreça de correu electrònic públicament en línia.


Dono el meu consentiment per processar la informació que proporciono en aquest formulari per als propòsits següents:
Publicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...