Sol·licitud de mares i pares de l'IES EL PUIG de classes 100% presencials, per a tot l'alumnat, en el curs 2021-22.

El Puig de Santa María, 3 de maig de 2021

El present escrit va dirigit a l'IES EL PUIG, al AJUNTAMENT DEL PUIG i a la Conselleria d´Educació, Cultura i Esport perquè tinguen coneixement del malestar que està generant en els pares i mares dels alumnes l'organització actual de les classes en els cursos 3r i 4t de l'ESO amb la mínima presencialitat exigida per la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, a més de sol·licitar que aquesta situació siga revertida íntegrament en el pròxim curs 21-22.

Som coneixedors que, davant la situació de pandèmia, l'organització decretada per la Conselleria d'Educació, des de 2n de l'ESO, indica que, si les instal·lacions no tenen espai suficient per a acollir a tots els alumnes mantenint una distància de 1,5 metres a l'aula, es creuen torns d'assistència, de manera que un grup acudeix al centre dilluns, dimecres i divendres i l'altre els dimarts i dijous, canviant els dies en cada setmana. La directriu és aplicable tant en centres públics com en concertats, així com l'obligació que l'aforament màxim d'una aula estiga determinat per la seua superfície. És a dir, no hi ha l'opció de massificar les instal·lacions, d'aquí ve que en alguns IES s'haja recorregut a tota mena d'alternatives, des de capelles o teatres fins a espais municipals.

També sabem que, per a complir amb les directrius derivades de la pandèmia, l'IES El Puig ha fet un gran esforç per a garantir la màxima presencialitat del seu alumnat, no obstant això, les classes dels alumnes de 3r i 4t han sigut organitzades en el règim de semipresencialitat que s'ha explicat en el paràgraf anterior.

Tenint en compte que en l'IES del Puig les jornades que els alumnes amb semiprensencialitat passen a casa no impliquen una classe a distància, per exemple, per videoconferència o amb retransmissió en streaming, sinó que serveixen únicament per a fer les tasques encomanades pel docent en la sessió anterior, la impartició de continguts és escassa, ja que no es pot donar mai un temari complet en classes semipresencials.

Per tot això, les famílies estem molt preocupades ja que el nivell d'aprenentatge de l'alumnat de l'IES EL PUIG és diferent en qualitat al de l'alumnat d'un institut amb presencialitat total, la qual cosa genera un perjudici evident als nostres fills.

La pandèmia afecta d'igual manera a tota la comunitat educativa, per la qual cosa els signants del present escrit no consideren conforme a la norma constitucional que les mesures de contenció sanitària s'hagen aplicat de manera diferent a una part de l'alumnat de l'IES respecte a com s'aplica a altres alumnes del mateix institut o de les localitats pròximes.

Per part de les AMPAS de diversos instituts i FAMPA s'han enviat diverses cartes al Síndic de Greuges perquè valore si aquesta semipresencialitat suposa una “vulneració del dret a l'educació en igualtat de condicions", fet en el qual coincidim els signants del present escrit.

L'experiència dels dos trimestres del curs 2020-21 ens els alumnes de 3r i 4t d'ESO de l'IES EL PUIG, ha permès detectar greus manques com:

•               L'alumnat amb docència semipresencial resulta de pitjor condició, enfront de l'alumnat que sí que està rebent docència presencial diària, ja que el seu aprenentatge es veu directament afectat en mancar del contacte continuat amb el professorat i els seus companys a l'aula.

•               Pèrdua d'una part important de contingut i coneixements de totes les assignatures per tindre menys hores lectives.

•               Minvament en els hàbits d'estudi

•               Desequilibri educatiu.

•               Aïlla a l'alumnat afectat durant períodes intermitents en una etapa crítica del seu desenvolupament personal i emocional.

•               Vulnera el Dret a la Igualtat en una matèria tan sensible com és l'EDUCACIÓ.

A tot això, se suma l'evidència de falta de suport tecnològic, així com la falta de formació i conscienciació del professorat per a escometre la modalitat d'ensenyament en línia, la qual cosa fa que la bretxa digital continue sent present i es generen majors greuges comparatius.

En resum, a conseqüència de la COVID-19, l'Administració Educativa està consentint, impunement, que els nostres alumnes de 3r i 4t ESO no puguen assistir presencialment tots els dies a les seues classes, mentre que altres alumnes, en altres centres, sí que poden fer-ho. Tot això sense que existisca una raó objectiva proporcional i insalvable que ho justifique.

És important ressaltar que molts IES han decidit per iniciativa pròpia, al llarg del curs escolar actual, presentar a la Conselleria d'Educació per a la seua aprovació, nous plans de contingència que permeteren la presencialitat total de tot el seu alumnat. La Conselleria sempre ha estat disposada ajudar i els alumnes d'aqueixos instituts hui gaudeixen de presencialitat total (IES Lluis Vives, IES Josep Ribera de Xàtiva, IES Xebic d'Ondara…).

Som coneixedors, a més, que des de l’Associació de Directores i Directors de Secundària (ADIESPV) s'ha sol·licitat per al pròxim curs 2021-2022 el 100% de presencialitat en tots els centres i que la Conselleria d’Educació també està per la labor. 

En aquest escenari i tenint en compte que l'avanç de la vacunació no fa preveure que es puga començar el pròxim curs en condicions de normalitat, se sol·licita a l'IES EL PUIG i a l'AJUNTAMENT el disseny d'un nou pla de contingència detallat que assegure per al curs 2021-2022:

•               L'obertura de l'IES EL PUIG en igualtat de condicions per a tot l'alumnat, independentment quin curs estudien, on visquen o en quin centre estiguen matriculats.

•               Que es facen tots els esforços per a aplicar correccions que permeten la total presencialitat, reorganitzant els espais, fent ús d'alternatius o aplicant altres opcions de distribució de grups i horaris, que augmenten les hores lectives de l'alumnat a les aules, tot ells respectant sempre els criteris de sanitaris contra la Covid-19.

Així mateix se sol·licita que la presentació d'aquest pla de contingència es realitze abans de la finalització del present curs, perquè puga ser posat en marxa abans de l'inici del curs 2021-2022.

Els pares i mares dels futurs i actuals alumnes i alumnes de 3r i 4t de l'ESO de l'IES EL PUIG ens fem ressò del plantejament que FAMPA VALENIA fa al defensor del poble, que considera que "Si no som capaços de donar una resposta concreta a un percentatge tan baix d'alumnes que es veurien afectats per la semipresencialitat, per a assegurar-los condicions d'igualtat, l'hem d'entendre com un fracàs de tota la comunitat educativa. És inacceptable que entre tots no puguem trobar una solució"

Moltes gràcies

* Les dades exposades en aquest document seran utilitzades amb l'única finalitat dalt indicada. Tot signant podrà retirar la seva signatura de la petició sol·licitant-ho en el correu electrònic del contacte d´aquesta sol.licitud.

 


Mares i Pares del IES EL PUIG    Contacta l'autor de la petició

Signa aquesta petició

By signing, I authorize Mares i Pares del IES EL PUIG to hand over the information I provide on this form to those who have power on this issue.


O
Publicitat de pagament

Farem publicitat d'aquesta petició a 3000 persones.

Saber-ne més...